Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego https://sklep.openwww.pl


§ 1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem domeny https://sklep.openwww.pl składania zamówień, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, reklamacji i odstąpienia od umowy.

Dane i adres pocztowy: openwww Damian Mordarski
Chochorowice 111, 33-386 Podegrodzie
NIP: 7343208809
REGON: 367395089
Adres e-mail: kontakt@openwww.pl

Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
⦁ Urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu
⦁ Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript
⦁ Włączona obsługa plików cookies

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@openwww.pl


§ 2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. 

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zakupiony produkt zostanie oddany do użytku

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Dodatkowy produkt – produkty będące dodatkowym uzupełnieniem produktu głównego np. poczta elektroniczna, filmik instruktażowy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Produkt główny – strona internetowa stanowiące ofertę sprzedażową Sklepu

Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez openwww Damian Mordarski Chochorowice 111, 33-386 Podegrodzie, działający pod adresem: https://sklep.openwww.pl

Sprzedawca – openwww Damian Mordarski Chochorowice 111, 33-386 Podegrodzie

Produkt– gotowa strona internetowa, poczta elektroniczna, treści cyfrowe wysyłane na skrzynkę pocztową kupującego lub inne e-produkty potrzebne do prowadzenia/zarządzania stroną internetową

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 3 – CENY PRODUKTÓW I PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
⦁ przelewem na numer konta bankowego:
14 8814 0003 9000 0000 6842 0001
openwww Damian Mordarski
Chochorowice 111, 33-386 Podegrodzie

⦁ płatnością w systemie:
-Przelewy24

 

§ 4 – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sklep prowadzi sprzedaż stron internetowych, poczty elektronicznej oraz treści cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na Stronie https://sklep.openwww.pl Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Stronę https://sklep.openwww.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta automatyczną specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Automatyczna specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów.

Z chwilą wysłania tego potwierdzenia uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sklep czeka na decyzje Klienta 48 (czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu wysłania powiadomienia e-mail. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle/wykona produkt lub produkty, które znajdują się w pozostałej części zamówienia.

W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania całego zamówienia, Klient otrzyma informację.

Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep, jeśli w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie opłacone przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sklep, jeśli w terminie 30 dni Sklep nie otrzyma uzupełnionego formularza z danymi dotyczącymi zakupionej strony internetowej. Link oraz hasło do formularza zostanie wysłany na wskazany przez Klienta adres e-mail do 48 godzin po otrzymaniu potwierdzenia opłaty za Produkt.

Termin realizacji zamówienia to 14 dni roboczych. W przypadku zakupienia gotowej strony internetowej 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sklep uzupełnionego formularza z danymi do strony internetowej.   

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupienie, brak możliwości użytkowania oraz nieprzydatność Dodatkowych produktów, bez wykupienia Produktu głównego. Wykupienie Produktu głównego jest warunkiem koniecznym do zrealizowania Dodatkowych produktów. 

 

 § 5 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.


§ 6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu
e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.


§ 7 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez https://sklep.openwww.pl potwierdzenia z firmy pośredniczącej w płatności informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sklep prześle w ciągu maksymalnie 48h wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie zakupu, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o dalszym postępowaniu w celu realizacji zamówienia. Jeśli klient nie otrzymał takiego e-maila, wówczas należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres e-mail kontakt@openwww.pl To jedyny adres mailowy służący do kontaktu w sprawie zamówienia Treści Cyfrowych ze sklepu https://sklep.openwww.pl

Klient ma obowiązek zapewnić na swojej poczcie e-mail wystarczająco dużo miejsca tak, by e-mail z treścią cyfrową mógł na nią dotrzeć. Sklep nie odpowiada za limity operatorów skrzynek pocztowych, które uniemożliwiają dotarcie maila z załącznikiem. 

Sklep https://sklep.openwww.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania treści cyfrowej w sytuacji, gdy Klient straci dostęp do skrzynki pocztowej, na którą został wysłany Produkt.

Sklep https://sklep.openwww.pl nie jest zobowiązany do ponownego przesłania treści cyfrowej w sytuacji, gdy usunie go ze swojego urządzenia lub straci do niego dostęp.

Warunkiem realizacji zamówienia dotyczącego strony internetowej jest przysłanie przez klienta uzupełnionego formularza z danymi dotyczącymi strony internetowej. Po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia produktu Klient do 48 godzin otrzyma na podany przy zamówieniu adres e-mail link oraz hasło do formularza. Klient ma obowiązek do 30 dni wypełnić formularz i odesłać go do sprzedającego. 


§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta jeżeli nie wypełnił warunków umowy zawartych w § 7

W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Produktu, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.


§ 9 REKLAMACJE

Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu w przypadku, gdy:

a) treść jest uszkodzona,

b) mimo dwukrotnego kontaktu poprzez e-mail kontakt@openwww.pl Produkt lub link oraz hasło do formularza niezbędnego do utworzenia strony internetowej nie zostanie dostarczony w ciągu 14 dni z przyczyn zależnych od kontakt@openwww.pl

Klient może zgłosić reklamację do Sklepu mailowo – na adres:
kontakt@openwww.pl

Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. W przypadku braku ww. danych Sklep może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone zmiany, niewłaściwe edytowanie treści i grafiki po zakończeniu realizacji i oddaniu strony klientowi. 

Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.


§ 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Domena i hosting są wykupione przez Sprzedawcę i są jego własnością. Zawartość Produktu głównego czyli treści i grafika są własnością Kupującego.  

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie https://sklep.openwww.pl


§ 1 – DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.openwww.pl

Sprzedawca –openwww Damian Mordarski Chochorowice 111, 33-386 Podegrodzie


§ 2 – KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Chochorowice 111, 33-386 Podegrodzie
Adres e-mail: kontakt@openwww.pl


§ 3 – WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
⦁ aktywne konto e-mail
⦁ urządzenie z dostępem do Internetu
⦁ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies


§ 4 – KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres kontakt@openwww.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 – REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: kontakt@openwww.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 6 – DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 7 – ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami są:
-konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@openwww.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.